သြင္းကုန္ပမာဏတန္ဖိုး ယမန္ႏွစ္ထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁ သန္းေက်ာ္တိုးလာခဲ့

 

Related Posts