ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္

 

Related Posts