အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရုတ္သိမ္းလိုက္ျခင္းက ျမန္မာ့ဆန္တင္ပို႔မႈေစ်းကြက္ကို မ်ားစြာထိခိုက္ႏိုင္မည္မဟုတ္

 

Related Posts