ထိုင္း၊ျမန္မာနယ္စပ္လမ္းေႀကာင္းမွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္နိုင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမူတစ္ခုကို မတ္လအတြင္း လက္မွတ္ေရးထုိးသြားရန္ရွိ

 

Related Posts