ျမန္မာ့ဆန္ႏွင့္စပါးကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေရး တင္ဒါဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရဘက္က ကမ္းလွမ္းထား

 

Related Posts