တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူဦးေရငါးသန္းေက်ာ္အတြက္လံုေလာက္ေသာ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေပးသြားမည့္ Sembcorp Myingyan Independent Power Plant ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲကို မတ္လ(၁၆)ရက္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့

 

Related Posts