ေဟာင္ေကာင္ စက္မႈကုန္သည္မ်ားအသင္းကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္

 

Related Posts