Products

Items 1 to 16 of 537 total
1 review
မိမိျကိုက္နွစ္သပ္ေသာ စားပြဲျဖင့္ တြဲသံုးနိုင္သည့္ နွစ္ထိုင္ျကိမ္ထိုင္ခံုမ်ားျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ SHWE PIN LEL Rattan Furniture မွ လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္အသံုးျပဳနိုင္ေအာင္ တစ္ထိုင္ခံု ၊ နွစ္ေယာက္ထိုင္ခံု ၊ သံုးေယာက္ထုိင္ခံုမ်ားကိုသီးသန့္ေရာင္းေပးေနပါသည္။ ျကိမ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာေျကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အပူအေအးကို ထိန္းေပးနိုင္စြမ္းရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထြက္ေသာ ျကိမ္ကုန္ျကမ္းပစၥည္းမ်ားကိုု အသံုးျပဳထားေသာေျကာင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးခန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ နွင့္ Hotel မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေအာ္ဒါမ်ားလည္း လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Furniture မ်ားကို ဝယ္ယူလုိပါက SHWE PIN LEL Rattan Furniture Co.,Ltd ဆက္သြယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ရံုးသံုး အိမ္သံုး ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ အိမ္အတြင္းအျပင္ ဒီဇိုင္းမ်ားကို လူႀကီးမင္းတို႕ စိ္တ္တိုင္းက်ညိွ ႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ့သည္။ GEMP ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကေတာ့ လူႀကီးမင္္းတို႕ရဲ႕ စိတ္ကူးနဲ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ နည္းပညာနဲ႕ ေပါင္းစပ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ပိုင္စက္ရံုမွထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏွဳန္းသက္သာျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ ဒီဇိုင္းထုတ္ေရးဆြဲေပးပါသည္။ စိတ္ဝင္စား၍ဆက္သြယ္လိုပါက ၀၉-၅၀၀၀၂၃၈၊ ၀၁-၅၁၉၁၇၈ ကိုဆက္သြယ္္ဖုို႕ဖိတ္ေခၚပါရေစ။
$
1 review
သင့္ရံုးခန္းတြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ စားပြဲႏွင့္ကုလားထိုင္မ်ားကို ရွာေဖြေနပါသလား။ယခုျပသထားေသာ အစည္းအေဝးခန္းသံုး ပရိေဘာဂပစၥည္းကို ေလ့လာလို႔ရေအာင္ တင္ျပမိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀%ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။သင့္၏အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာျပင္ေခ်ာေမြ႔ေျပျပစ္ျပီး အသံုးျပဳရ စိတ္ခ်မ္းသာေစသည္။လည္သာစစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကာၾကာထုိင္ေသာလည္း ပူေလာင္ျခင္းမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေပးသည္။အေရးႀကီးေသာ အစည္းအေဝးတြင္ အေရးပါေသာလူ အမ်ားဆံုး၉ေယာက္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး စားပြဲ၏ အလည္တြင္ Power Point ထားရွိရန္ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ မိမိ၏အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထားရန္ ေနရာလြတ္မ်ား ပိုမိုရရွိေစသည္။ေသသပ္လွပေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားျဖင့္ သင့္ Company ၏ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားကို စိတ္အေႏွာက္ယွက္ ကင္းကင္းျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုက္ပါ။
$
1 review
Aung Wood Collection ကုမၸဏီမွလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ကြ်န္းတစ္မ်ိဳး တည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ ဟိုတည္သံုး ပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အကန္ ့ကာ(Divider)လူၾကီ းမင္းတို ့အတြက္ တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေ ရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္ ။ ၄င္း Divider မ်ားသည္အရည္ ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလု ပ္ထားေသာေ ၾကာင့္ ဒီဇိုင္းဆန္ျပီး ၾကာရွည္ခံပါ သည္။ဒါ့အျပ င္ ၄င္း Divider သည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အခန္းမ်ားကို အကန္ ့ကန္ ့ထားပါက တစ္ခုနွင့္တစ္ခုကို အလယ္မွေန၍ အကာအေနျဖင္ ့အသံုးျပဳသည့္ အကန့္ကာေသာ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါသည္။ အရည္ေသြးေကာ င္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ စိတ္ခ်ယံုၾက ည္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အကန္ ့ကာ ( Divider ) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီး မင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း အကန္ ့ကာ ( Divider ) မ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလုိပါက Aung Wood Collection ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
မိမိျကိုက္နွစ္သပ္ေသာ စားပြဲျဖင့္ တြဲသံုးနိုင္သည့္ နွစ္ထိုင္ျကိမ္ထိုင္ခံုမ်ားျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ SHWE PIN LEL Rattan Furniture မွ လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္အသံုးျပဳနိုင္ေအာင္ တစ္ထိုင္ခံု ၊ နွစ္ေယာက္ထိုင္ခံု ၊ သံုးေယာက္ထုိင္ခံုမ်ားကိုသီးသန့္ေရာင္းေပးေနပါသည္။ ျကိမ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာေျကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အပူအေအးကို ထိန္းေပးနိုင္စြမ္းရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထြက္ေသာ ျကိမ္ကုန္ျကမ္းပစၥည္းမ်ားကိုု အသံုးျပဳထားေသာေျကာင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးခန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ နွင့္ Hotel မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေအာ္ဒါမ်ားလည္း လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Furniture မ်ားကို ဝယ္ယူလုိပါက SHWE PIN LEL Rattan Furniture Co.,Ltd ဆက္သြယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
SEIN & MYA ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳ လုပ္ထားသည့္ အိမ္ဧည့္ ခန္းသံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းျဖစ္သည့္ ကြ်န္း ထုိင္ခံု ( Settee ) မ်ား ကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္း ခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း ကြ်န္း ထိုင္ခံု မ်ားသည္ လွပၿပီး ဒီဇိုင္း ဆန္းသည့္ အျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့ ၿပီး ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ျပင္ လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ား အတြက္ အသံုးဝင္ ေသာ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္ ၄င္း ကြ်န္းထိုင္ခံု ( Settee )မ်ားကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ အလွဆင္လိုပါက SEIN & MYA ကုမၸဏီ ကို တို္က္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္္ပါသည္။
$
1 review
စားပြဲနွင့္ တြဲသံုးနိုင္သည့္ ျကိမ္ထိုင္ခံုမ်ားျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ မိမိျကိုက္နွစ္သက္ေသာ စားပြဲနွင့္ ျကိမ္ထိုင္ခံုမ်ားကို အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္သည့္ သဘာဝျကိမ္ျဖင့္ ျပဳထားေသာေျကာင့္ လူျကီးမ်ားအတြက္အထူးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ျကိမ္အဆို႔နွင့္ စကူမ်ားကိုအသံုးျပဳထားေသာေျကာင့္ ပိုမိုခိုင္ခံေစပါသည္။ ျကိမ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အပူအေအးကို ထိန္းေပးနိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးခန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ နွင့္ Hotel မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေအာ္ဒါမ်ားလည္း လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Furniture မ်ားကို ဝယ္ယူလုိပါက SHWE PIN LEL Rattan Furniture Co.,Ltd ဆက္သြယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
SEIN & MYA ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဆိုဖာ လည္သာတို ့ျဖင့္ျပဳ လုပ္ထားသည့္ နုိင္ငံျခား စတိုင္ ေမြ ့ယာ ကုတင္ ( Baland ) ကို လူႀကီး မင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း ေမြ ့ယာ ကုတင္ ( Baland ) သပ္ရပ္ လွပသည့္ အျပင္ ဆိုဖာနွင့္ လည္သာ ကို ေပါင္း စပ္ ထုတ္လုပ္ထား ေသာ ေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့ ၿပီး သက္ေသာင့္ သက္သာ ရွ္ိေသာ အိပ္ခန္းသံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ျပင္ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိပ္ခန္း တြင္ ၄င္း ေမြ ့ယာကုတင္ ( Baland ) ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ အလွဆင္သင့္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ( Baland ) ကို ဝယ္ယူ အသံုုးျပဳ အလွဆင္လုိပါက SEIN & MYA ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
200000 ~ 200000 Kyats
1 review
ျကိမ္နွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ မိသားစုထမင္းစားပြဲဝိုင္းေလးျဖင့္ Customer မ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဆန္းသစ္ေသာ Designs မ်ားျဖင့္ အေရာင္မွာလည္ ျမင္သူတိုင္ျကိုက္နွစ္သက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျကိမ္ကို အသံုးျပုထားေသာေျကာင့္ က်န္းမာေရးကို အထူးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ အထိန္းမ်ားကို ျကိမ္အဆို့မ်ား နွင့္ စကူမ်ားကိုသာအသံုးျပဳထားေသာေျကာင့္ ပိုမိုခိုင္ခံေစပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးခန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ နွင့္ Hotel မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေအာ္ဒါမ်ားလည္း လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Furniture မ်ားကို ဝယ္ယူလုိပါက SHWE PIN LEL Rattan Furniture Co.,Ltd ဆက္သြယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Sweety Life ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထား သည့္ MK-CS-14 ဧရာဝတီေပါက္တင္ ဆက္တီ ပန္းပုပန္းအျပည့္ သစ္သား အျပည့္ျဖင့္ ဒီဇိုင္းဖန္တီး ထားသည့္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ ေခါင္းမွီကို မဂၤလာရွိေသာ ပလႅင္ ပံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ထိုင္သူ၏ တကိုယ္လံုးကို အေၾကာနွိပ္ေပး သ လိုခံစားနုိင္ပါသည္။ ဆက္တီေပၚရွိ ရွဴ ့ခင္းပံု ပန္းပုမ်ားကို လဲ ထိုင္ရင္း ျဖင့္ ရွဴ ့စား နိုင္ပါသည္။ သန္ ့ရွင္းေရး ထိန္းသိမ္းေရး မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း လြယ္ကူပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို ့ဧည့္ခန္းအတြက္ ခိုင္ခံ့လွပၿပီး က်က္သေရ အေပါင္း နွင့္ျပည့္စံုေသာ ဧရာဝတီေပါက္တင္ဆက္တီ ကို အသံုးျပဳလုိပါက Sweety Life Furniture ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။
$
1 review
ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳေသာ ဝန္ထန္းမ်ားပါ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ Arm Chair ျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေျကာင့္ အခ်ိန္ျကာျမင့္စြာ ထိုင္ရေသာသူမ်ားအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ျကိမ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္း၏ အပူအေအးကို ထိန္းနိုင္စြမ္းရွိသည္။ ထို႔ျပင္ သစ္ပရိေဘာဂကဲ့သို႔ မာေျကာေတာင့္ တင္းေနျခင္းမရွိပဲ ေပ်ာ့ေျပာင္း၍ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းသျဖင့္ က်န္းမားေရးနွင့္ အလြန္သင့္ေတာ္ပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးခန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ နွင့္ Hotel မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေအာ္ဒါမ်ားလည္း လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Furniture မ်ားကို ဝယ္ယူလုိပါက SHWE PIN LEL Rattan Furniture Co.,Ltd ဆက္သြယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Favourite Office Furniture ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ရံုးသံုး၊ အိမ္သံုး၊ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းသံုး ပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဗီဒို (Medium Cabinet)ကိုတင္သြင္းျဖန့္ျဖဴး ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္းဗီဒိုသည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အဝတ္စားမ်ားကိုသိမ္းဆည္းနိုင္ရံု သာမက အျခားအသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေသာ့ခတ္ထည့္သြင္း သိမ္းဆည္းထားနိုင္ေသာ ဗီဒိုတစ္လံုးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့၏အဝတ္အထည္မ်ားနွင့္အျခားအသံုးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားနွင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုသိမ္းဆည္းထားနိုင္ေသာ ဗီဒို (Medium Cabinet)ကုိ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ (Medium Cabinet) ဗီဒိုကိုဝယ္ယူလိုပါက Favourite Office ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
PARADISE ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတုိ ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စတီးလ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။၄င္း ပစၥည္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ ၄င္း ကုတင္သည္ Steel ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ အျပင္ ခိုင္ခံံ့ သပ္ရပ္ပီး ၾကာရွည္အသံုးခံသည့္ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္း တို ့၏ အိပ္ယာကုတင္မ်ားကို လွပေသသပ္ပီး ခိုင္ခံံ့စြာလုပ္ထားသည့္ အိပ္ယာ ကုတင္ ( Bed Stead ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳ အလွဆင္သင့္ပါသည္။ ဒါ့ ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာကုတင္ ( Bed Stead ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက PARADISE ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Myint Wah ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္း ျဖင့္ျပဳ လုပ္ထားသည့္ အိမ္သံုး ကြ်န္း ကုလားထိုင္ ( Chair ) ကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း ကြ်န္း ကုလားထုိင္ ( Chair ) သည္ ဒီဇိုင္း ဆန္းပီး ေသသပ္ လွပသည့္ အျပင္ လူႀကီးမင္းတုိ ့အိမ္ ဧည့္ခန္း မ်ားတြင္ အသံုးဝင္ေသာ အိမ္သံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဒါ့ျပင္ ၄င္း ကုလားထိုင္သည္ ကြ်န္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခ့ံ ၿပီး ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္ ၄င္း ကြ်န္းကုလားထိုင္ ( Chair ) ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ လိုပါက Myint Wah ကုမၸဏီကို တိုက္ ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ျကိမ္နွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ထမင္းစားပြဲထိုင္ခံုမ်ားနွင့္ လူျကီးမင္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ ကုန္္ျကမ္းပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝျကိမ္မ်ားကို အသံုးျပဳထားေသာေျကာင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္လွပါသည္။ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာပစၥည္းကိုအသံုးျပဳျခင္းသည့္ က်န္းမာေရးအတြက္အထူးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ျကိမ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္း၏ အပူအေအးကို ထိန္းနိုင္စြမ္းရွိသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးခန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ နွင့္ Hotel မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေအာ္ဒါမ်ားလည္း လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Furniture မ်ားကို ဝယ္ယူလုိပါက SHWE PIN LEL Rattan Furniture Co.,Ltd ဆက္သြယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Asia Wood ကုမၸဏီမွ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္၊ပ်ဥ္းကတိုး၊သစ္မာတို ့ျဖင့္ျပဳ လုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဆိုဖာထိုင္ခံုနွင့္စားပြဲ ( Sofar Settee )မ်ားကို ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့ ၏ ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္လည္း ၄င္း ( Sofa Settee ) မ်ားျဖင့္ အလွဆင္နုိင္ပါသည္။ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾက ာင့္ ၾကာရွည္အသံုးခံျပီး အၾကမ္းခံပါသည္။ဒါ့ျပင္၄င္းစားပြဲနွင့္ထိုင္ခံု ( Sofa Settee )သည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိ္မ္ဧည့္ခန္းတြင္္ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္း အိမ္အလွဆင္ပစၥည္းအေနျဖင့္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ အသံုးဝင္ပီး အၾကမ္းခံသည့္ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းဆိုဖာထို္င္ခံုနွင့္ စားပြဲ ( Sofa Settee ) ကိုဝယ္ယူအ သံုးျပဳလိုပါက Asia Wood ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>