Products

Items 1 to 16 of 1432 total
1 review
လူၾကီးမင္းတို ့အိမ္ရွိ ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္ တီဗီြတင္ သည့္စင္ ( TV Stand )ကို အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းအျဖစ္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳအလွဆင္ နို္င္ ပါသည္။၄င္းတီဗီြတင္သည့္စင္ ( TV Stand ) သည္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္း သစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္း မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အိမ္အလွ ဆင္နိုင္ျပီး ၾကာရွည္ခံေသာ တီဗီြတင္သည့္စင္ ( TV Stand ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ တီဗီြတင္ သည့္စင္ ( TV Stand ) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Furinature Lover Furinature Store ကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္္။
$
1 review
Not Define
1 review
Sun Myanmar Elephant House ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္း သစ္ ၊ ႀကိမ္တို ့ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေန ့ဘက္ အိပ္ ကုတင္ ( Day Bed C ) ကုိ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴး လ်က္ရွိ ပါသည္။ ၄င္း ကုတင္သည္ ခိုင္ခံ့သည့္ အျပင္ ဒီဇိုင္းဆန္းၿပီး ၾကာရွည္ လည္း အသံုးခံပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ ႀကိမ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ သက္ေသာင့္ သက္ရွိၿပီး အေညာင္းအ ညာေျပေသာ ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး နွင့္လည္း ညီညြတ္ေသာ ကုတင္ အမ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ အသံုးျပဳသင့္ ေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ေန ့ဘက္ အိပ္ကုတင္ ( Day Bed C ) ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ လိုပါက Sun Myanmar Elephant House ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူ နိုင္ပါသည္။vv
$
1 review
Pyit Tine Htaung ကုမၸဏီမွလူၾကီးမင္းတို ့ ၏ အိမ္၊ရုံးခန္း၊စာသင္ခန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳ ေသာ Computer Table မ်ားကိုလဲထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးပါသည္။၄င္းသည္ စမတ္က်ေသာ စားပြဲ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာသစ္သား၊အထပ္သားမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲရလြယ္ကူလွသည္္္။ဒါအျပင္ keyboard တင္ရန္၊အေရးၾကီးေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းရန္ဗီဒိုမ်ားလဲပါရွိပါသည္။ထိုင္ရန္ခံုမွာလဲျမင့္နိုင္နိမ့္နုိင္ပါသည္။ဒါေၾကာင့္လူၾကီး မင္းတို ့အေနျဖင္ ့Computer Table အသုံးျပဳလိုပါက Pyit Tine Htaung ကုမၸဏီကိုတိုက္ ရိုက္ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံဳးျပဳႏိုင္ျပီးကရိန္းနည္းပညာႏွင့္အသံုးျပဳပစၥည္းမ်ားျမင့္မားကာအေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြးမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့အတြက္စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေနရာတြင္စိတ္ခ်ယံုျကည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
*Timber products and decorative timber furnished materials. *Livestock and fisheries products. *Agricultural products & Beans. *Construction materials and paints. *Stationary and photographic film for printing and publishing. *Import from original sources and sales at fair price. *Import & distribute superior quality products only. *Deliver to work site in time and as your request. *Special price for the construction of All Government Sectors. *Can deliver also to District Customer.
$
1 review
Empire Holding Companyမွတင္သြင္းေသာTeka Brand ေရခ်ိဳးခန္းသံုး၊မီးဖိုေခ်ာင္သံုး အေငြ ့စုပ္စက္(pyramidal filter)သည္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Stainless Steel အမ်ိဳးစားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံံံံံ့လွေသာ ကုိယ္ထည္ထိန္းခ်ဳပ္ရ လြယ္ကူေသာMechanically Controlလည္းပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲရာမွာလည္း ရိုးရွင္း ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ မီိးဖိုေခ်ာင္နွင့္ေရခ်ိဳးခန္းတို ့တြင္ စြဲကပ္ေနေသာ အနံ ့မ်ား ကိုလည္း စုပ္ယူဖယ္ရွားေပးပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ Tekaအမွတ္ တံဆိပ္အေငြ ့စုပ္စက္ ကိုဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ ့Empire Holding Company Teka ကိုဆက္သြယ္မွာယူနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
Engine by Kubota, alternator by Stamford or Leroysomer.The safe and reliable powered by hydraulic ram can be extended to 9 meters altitude fully. The hydraulic one-way valve with electric control can keep the hydraulic ram at any position for long time . The metal halide lamp lights can be adjusted manually at the non-lifting position: each light can be rotated 180°. The mast can be rotated 359° . The light bar can be adjusted from horizontal vertical by the control panel operation . The inertia braking system can mostly reduce the collision when the vehicle is braking . Four manual legs of individual operation are able to support stably and reliably even on rough ground, so the lighting tower can also work in the 9 grade windy weather . Control system by Deepsea control model manually start or stop the genset and control each light independently just by its own individual switch
$
1 review
အိမ္သံုး၊ လုုပ္ငန္းသံုးအတြက္ ၾကာရွည္အသံုးခံျပီး စိတ္ခ်မ္းသာမႈအျပည့္အဝ ရရွိေစမယ့္ Mitsubishi Electric Water Pump အမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။ (၁) ေရျမွင့္တင္ႏိုင္မႈစြမ္းအား စဥ္ဆက္မျပတ္ေကာင္းမြန္ေနေစရန္ႏွင့္ စက္၏ Water Tank အတြင္းရွိေရ Level အား ပံုမွန္ျဖစ္ေနေစရန္ Pressure Sensor, Flow Sensor, Automatic Nitrogen Changer မ်ား တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။ (၂) Power ျမင့္မားေသာ Motor အား တပ္ဆင္ထားရွိၿပီး စက္ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ အသံဆိတ္ျငိမ္ျခင္း။ (၃) Motor တာရွည္အသံုးခံေစရန္အတြက္ Thermal Protection System ပါရွိျခင္း။ (၄) Pump အားတာရွည္ အသံုးခံရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ မရွိေစရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း။ (၅) သံေခ်းတက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရျဖတ္သန္းသြားေသာ ေနရာမ်ားအားလံုး၌ Non-toxic Paint သုတ္လိမ္းေပးထားျခင္း။ (၆) Design အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ တပ္ဆင္ရလြယ္ကူေစရန္ ဖန္တီးေပးထားျခင္း။ (၇) ရိုးရိုး Pump မ်ားထက္ မီးအားစား 20% ခန္႔ သက္သာပါသည္။ (၈) အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ ေရပူေရေအးစက္ (Water Heater)၊ ေရအိမ္သာ/ (Water tap) စသည္တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာေရ Pressure အား လံုေလာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါသည္။ (၉) Multiple Water Outlets မ်ား တစ္ျပိဳင္နက္တပ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ေရသံုးစြဲမႈပမာဏေပၚမူတည္၍ အလိုအေလွ်ာက္ဖြင့္ပိတ္ေပးႏိုင္ေသာ (Automatic On/Off) Switch ပါရွိပါသည္။ (၁၀) EP 155 (150W) မွ EP 405 (400W) ထိ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီး ၊ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုလည္း PME Show Room မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
450000 Kyats
1 review
Furinature Lover Furinature Store မွကြ်န္းသစ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္း တစ္မ်ဳိးၿဖစ္သည့္ ကြ်န္းကုလားထိုင္ႏွင့္ေလးေထာင့္စားပြဲကို ထုတ္လုပ္ၿဖန္႔ၿဖဴး ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ဒီဇုိင္းလွပေသသပ္ၿပီး ၾကာရွည္အသံုးခံေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းၿဖစ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႕၏ အိမ္တြင္း ဧည့္ခန္းတို႔တြင္ လွပေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂအၿဖင့္ အသံုးၿပဳသင့္ေသာ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းေကာင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ လူၾကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းၾကေသာ ဒီဇုိင္းမ်ဳိးစံု ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဝယ္ယူေသာ customer မ်ားကို အိမ္အေရာက္အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး နယ္ၿမိဳ႕မွ customer မ်ားကို ကားဂိတ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးပါတယ္ေနာ္။ ကြ်န္းသစ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ဳိးစံုကိုမွ ႏွစ္သက္ေသာ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္ Furinature Lover Furinature Store တြင္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူရရိွႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
Maximum Design & Decoration ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အေဆာက္အဦး အတြင္း ပိုင္းရွိ ဧည့္ခန္းမ်ားကို လွပၿပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသည့္ ဧည့္ခန္းမ်ား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိပါ သည္။ လူႀကီး မင္းတို ့၏ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ားကို လွပၿပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသည့္ဧည့္ခန္းမ်ား အျဖစ္ေျပာင္း လဲ လိုပါက Maximum Design & Decoration ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Myat Noe Lay ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အဖိုးတန္ ပစၥည္း မ်ားကို ဆံုးရွံဳးမွဳ ့ မျဖစ္ရေလေအာင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ နုိင္ရန္အတြက္ Smile တံဆိပ္ မီးသတ္ေဆးဘူး ( Fire Extinguisher )ကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။၄င္း Smile မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားသည္ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ လုပ္ေသာ အရည္ေသြးျမင့္ မီးသတ္ေဆးဘူးျဖစ္ျပီး မီးအမ်ိဳးစားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျငိမ္းသတ္နို္င္ပါ သည္။ေစ်းနွဳန္းသက္သာျခင္း ၊ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း တို ့အျပင္ အရည္ေကာင္းေသာ မီးသတ္ေဆးဘူး ( Fire Extinguisher ) ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ မီးေဘး အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္နုိင္ရန္ အတြက္ Smile မီးသတ္ေဆးဘူးကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ဒါ့ ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ၄င္း Smile မီးသတ္ေဆးဘူး ( Fire Extinguisher )ကို ဝယ္ယူူအသံုးျပဳလိုပါက Myat Noe Lay ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Aung Wood ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေဆး မ်ား ျဖင့္ သုတ္ထားသည့္ ျမန္မာ့လက္မွဳ ့ပညာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳဳးျဖစ္သည့္ ေရေႏြးဗန္း တစ္စံု ကိုလူ ၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းေရေႏြးဗန္း တစ္စံု ( Lacquer Ware ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အေဆာက္အဦးတြင္လည္းေကာင္း ဟိုတယ္မ်ား တြင္လည္းေကာင္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ျမန္မာ့တို ့ ၏ ရိုးရာ အစဥ္အလာအရ အိမ္သို ့ဧည့္သည္မ်ား လာလွ်င္ ေရေႏြးၾကမ္းနွင့္ တည္းခင္း ဧည့္ ခန္းရာတြင္ လည္းေကာင္း ျမန္မာ့ လက္မွဳ ့ပညာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ယင္း ေရေႏြးအိုး နွင့္ေရေႏြးဗန္း တစ္စံု ( Lacquer Ware ) ကို လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳ သင့္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းျမန္မာရိုးရာ လက္မွဳ ့ပညာျဖင့္ ထုတ္ လုပ္ထားသည့္ ေရေႏြးဗန္း တစ္စံု ( Lacquer Ware ) ကို လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူ အ သံုးျပဳ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းေရေႏြးဗန္း တစ္စံုကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳ အလွဆင္လုိပါက Aung Wood ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Golden Sunrise ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စတီးလ္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပန္းကန္စင္ ( Stainless Steel )ကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း စတီးလ္ ပန္းကန္စင္သည္ ေသသပ္လွပပီး ဒီဇိုင္းဆန္ သည့္အျပင္ Steel ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ျပင္ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္မီးဖိုေခ်ာင္မ်ား ထမင္းစားခန္းမ်ား တြင္ လြယ္ ကူစြာ အသံုးျပဳ နိုင္ေသာ အိမ္မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ၄င္း စတီးလ္ ပန္းကန္စင္ ( Stainless Steel )ကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ လိုပါက Golden Sunrise ကုမၸဏီကိုတိုက္ ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Maximum Design & Decoration ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ အေဆာက္အဦး မ်ား ၊ ကုမၸဏီရံုးခန္းမ်ား ၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို သန္ ့ရွင္း သပ္ရပ္လွပၿပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ေသာ ပံုစံမ်ား အျဖစ္ အလွဆင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို ့၏ ကုမၸဏီရံုးခန္း ( Meeting room ) ကို အလွပဆံုး ေသာ အစည္းအေဝး ခန္းမ်ား အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အလွဆင္လိုပါက Maximum Design & Decoration ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Hmwe Myanmar ကုမၸဏီမွလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ကြ်န္းတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ ဟိုတည္သံုး ပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အကန္ ့ကာ(Divider)လူၾကီ းမင္းတို ့အတြက္ တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္း Divider မ်ားသည္အရည္ ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဒီဇိုင္းဆန္ျပီး ၾကာရွည္ခံပါ သည္။ဒါ့အျပင္ ၄င္း Divider သည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အခန္းမ်ားကို အကန္ ့ကန္ ့ထားပါက တစ္ခုနွင့္တစ္ခုကို အလယ္မွေန၍ အကာအေနျဖင့္အသံုးျပဳသည့္ အကန့္ကာေသာ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းအကန့္ကာ Divider မ်ားကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Hmwe Myanmar ကုမၸဏီတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Electric Grout Pump သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ေသာ pump အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘီလပ္ေျမေခ်ာျခင္း ၊ ေရစုပ္ထုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ 1981 ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACME EQUIPMENT PTE Co .,Ltd သည္ ပထမဦးစြာ အေရအေသြးျမင့္ ကြန္ကရစ္မ်ားနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို အာရွတိုက္ေဒသတြင္ တင္သြင္းျဖန့္ျဖဴလွ်က္ရွိသည္။ စကၤာပူရံုးခ်ဳပ္ ACME သည္ လည္ပတ္မွဳ အေတြ့အျကံု ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္ေရး စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းကိယာမ်ားနွင့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားအတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ , ACME ပစၥည္းေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ေျကာင့္ စတာလင္ေပါင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္ အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ အာရွလုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ဆုေပးပြဲ (AEBA) ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ခဲ့သည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>