Products

Items 1 to 16 of 1197 total
1 review
Not Define
1 review
They Feature reliable performance,high durability and interchangeability.All install dimension are same as SC/SU series. စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ Pneumatic ပစၥည္းမ်ားသည္ အရည္အေသြးျမင့္မားျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။မိမိတို႔ အသံုးျပဳသည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ ပစၥည္းမာ်းေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူရာတြင္ Genesis Industries Co.,Ltd မွ သင့္ေတာ္ေသာေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Constructed with highly polished 304 stainless steel 2. Fully (seamless) welded tank for easy cleaning 3. Suitable for catering services, kiosks, snack bars and others 4. Cooks up to 5kg of corn each time 5. Available in electric or gas model
$
1 review
Not Define
1 review
<p>ယေန႕ေခတ္တြင္ စတီးသံေဘာင္မ်ားကို Construction ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳလ်ွက္ရွိပါသည္။ စတီးသံေဘာင္မ်ားကို Long span bridges, Railway bridges, Footbridges ႏွင့္ Medium span highway bridges တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။</p><p><br></p><p>စတီးသံေဘာင္မ်ားသည္ တံတာမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ေပါ့ပါးၿပီး ႀကံ႕ခိုင္မႈရွိျခင္း ၊ စတီးျဖင့္ မည္သည့္ တံတားအမ်ိဳးအစားမ်ိဳးကို မဆို ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ရလြယ္ကူျခင္း ႏွင့္ ၾကာရွည္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ တံတားမ်ားအတြက္ စတီးသံေဘာင္မ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ သင့္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။</p><p><br></p><p>Min Dhama Steel Structures Co., Ltd. သည္ Steel Structures မ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တံတားမ်ားအတြက္လည္း ႏို္င္ငံတကာ အဆင့္မွီထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။</p><div><br></div>
$
1 review
10000 Kyats
1 review
ေငြတု၊ လိုင္စင္တု၊ ပက္စ္ပို႔တု၊ စာ႐ြက္စာတမ္းတု၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျမႇဳပ္ကြက္ပါေသာIDကဒ္မ်ား၊ ATMကဒ္၊ VISA ကဒ္စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆးနိုင္ေသာစက္ျဖစ္ပါသည္။ UV sensitive ink အသံုးျပဳထားေသာ Magic Penျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာေရးသားထားသည့္စာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။ အမႈအခင္းမ်ားတြင္ က်န္ရစ္ေသာ သက္ေသခံ လက္ေဗြ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ စသည္တို႔ကိုလည္း အႏုစိတ္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ Ultraviolet မီးေခ်ာင္း ပါရွိကာ 220V ပလပ္ေပါက္တြင္ ထိုးရၿပီး စြမ္းအင္ 4Wသာစြဲပါသည္။ Portable စားပြဲတင္အျဖစ္သံုးနိုင္ပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ စစ္ေဆးရေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ဝင္/ထြက္ရွိေသာ Bank. Money Changer မ်ား၊ passport စစ္ေဆးရေသာ ဌာနမ်ား၊ မႈခင္းစစ္ေဆးေရးဌာနမ်ား သံုးစြဲၾကပါသည္။ •Electronic Money Detector (free gift 1 of magic pen.) • Compact Electronic Money Detector • Uses 1 Fluorescent UV Blue Lamp to illuminate currency • Uses Ultraviolet detection • Can also be used to verify Philippine Peso, US Dollars, Euros, Passport, Credit Card, I.D. Card and other items printed with a UV sensitive ink
$
1 review
Not Define
1 review
The DM160 is built as a heavy duty wet or dry diamond core drill. It is made to be easily converted from wet to dry use by removing the water seal mounted at the front of the gear box. The 3 speed gear box provides the ideal cutting speed and maximum torque. The slip clutch and electronic overload protection provide safe, hassle free drilling.
$
1 review
Not Define
1 review
Our offered collection of HP Latex Printer is highly recognized in market for their optimum quality and seamless finish. These products are made utilizing quality-approved components in agreement with set industry guidelines. These products are extremely durable and provide utmost level of satisfactions to the customers.
$
1 review
Spacious Operator Compartment Designed for comfort, with optimized pedal positions, the roomy operator compartment has an infinitely adjustable steering column and seat allowing operators to easily find their optimum driving position. Easy-to-Read Instrument Panel Engine coolant temperature, transmission oil temperature, fuel level gauge and hour meter keep the driver aware of the machine’s operating conditions at all times. Engine oil pressure, alternator voltage, water separator and pre-heat indicator illuminate to alert the operator to any abnormal condition.Wide Open Foot Steps and Grab Bar Wide open foot steps and a conveniently positioned grab bar on overhead guard pillar make entry and exit easy.Deluxe Suspension Seat (optional) with Operating Sensing System (OSS) The newly developed optional deluxe suspension seat enhances operating comfort and reduces operator’s fatigue during extended operation. Parking alarm : Alarm warning when operator leaves the seat without applying parking brake Seat belt indicator : Seat belt warning light for 10 seconds reminds operator to fasten seat belt Neutral shift feature : Transmission is automatically shifted into neutral when the operator leaves the seat with the engine running and the direction lever in forward or reverse easy-access-d30g Simple and Compact Layout Design for Easy Serviceability The Doosan customer-centric design with its proven powertrain, and reliable hydraulic system simplifies servicing needs. dual-element-air-cleaner-d30g Dual Element Air Cleaner The large capacity, dual element air cleaner is designed to extend service interval. It allows clean and cool air into the engine intake system
$
1 review
The Milling Separator is an all purpose separator designed for the efficient separation of large coarse material and small fine materal during the rice cleaning process. -Improved separation -Increased Sieve Capacity -Robust with Low Maintenance Requirement -Easy Sieve Removal -Easily Removable Inspection Covers -Simple and Precise Motor Alignment -A Leg Aspirator is attached to the machine
$
1 review
Not Define
1 review
. Thermostatic control for maximum energy efficiency 2. Comes with durable frying basket 3. Safety features : built-in thermal cut off to prevent overheating 4. International standard compliance to I.E.C 5. Available in electric or gas models
$
1 review
<p>ကၽြႏု္ပ္တို႔ Min Dhama Steel Structures Co., Ltd. မွ Steel Structures မ်ား ကို လက္ရွိေဆာက္လက္စျဖစ္ေသာ The Central-Marga Project (Car Parking) တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။</p><p><br></p><p>၎ Car Parking ဟာဆိုလ်င္ 25 ထပ္ျမင့္ရွိၿပီး လိုအပ္ေသာ Steel Structures မ်ားကို Min Dhama Steel Structures မွ Customize ထုတ္လုပ္ေပးေနပါသည္။</p><p><br></p><p>Steel Structures ကို အသံုးျပဳ၍ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ အေဆာက္အဦမ်ားကို Customize ေဆာက္လုပ္လို႔ရျခင္း၊ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာေဆာက္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာကို ရရွိမည္ျဖစ္ ပါသည္။</p><p><br></p><p>ထိုေၾကာင့္ Steel Structures ကို အသံုးျပဳ၍ လူႀကီးမင္းတို႕ အိပ္မက္အေဆာက္အဦမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ ခင္ဗ်ာ။</p>
$
1 review
Light double beam trolley type electric hoist has the characteristics of compact structure, light weight, small volume, convenient operation, easy maintenance etc. It can be installed in the overhead I-shaped beam, also can with installed in electric or manual single beam, dual beam, cantilever crane, Longmen etc. Factories, mines, ports, ware-houses and freight yard and other lifting equipment commonly used one, is to improve labor efficiency, better working conditions.
$
1 review
Not Define
1 review
Fully (seamless) welded tank for easy cleaning 2. Constructed with highly polished 304 stainless steel 3. Suitable for catering services, kiosks, snack bars or any food service operation
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>